A Neurotrain Fejlesztőközpont

adatvédelmi tájékoztatója

a weboldalon

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Neurotrain Plus Kft.  (székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-931566, képviseli:     dr. Hermann Gábor János, vezető tisztségviselő, a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a https://neurotrain.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023.01.01. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

 

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

 

 1. Az Adatkezelő

 

Adatkezelő neve

Neurotrain Plus Kft.  

Adatkezelő székhelye:

1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 6.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

01-09-931566

Adatkezelő adószáma:

11719757-2-42

Adatkezelő elérhetősége:

info@neurotrain.hu

Adatkezelő telefonszáma:

+361 306 7846

 

 

 

 

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

 

Az Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel, valamint fogalommeghatározásaival. Ezek alapján tehát:

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Adatkezelési tájékoztató 1. számú melléklete szerinti Adatfeldolgozói Jegyzék tartalmazza.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott jogi személy, amely önállóan az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

EGT-tagállam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

Érintett: bármely személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

 

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az Adatkezelő az egyes adatkezelései, illetve az adatkezelésre vonatkozó eljárásai tekintetében kiemelten fontosnak tartja, hogy azok csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az alábbi alapelvek szem előtt tartásával végezze, illetve gyakorlatát ezeknek megfelelően alakítsa ki:

 

 • Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság elvére tekintettel az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében végzi. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználását az Adatkezelő szigorúan tiltja.

 

 • Célhoz kötöttség elvére tekintettel az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését, kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig végzi, és azokat nem kezeli az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag a gyűjtés idején közölt célokra vagy jogszabállyal összhangban egyéb megfelelő célokra használja fel az érintettek személyes adatait.

 

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerüljenek. Ha a továbbiakban már nincs szükség a személyes adatra, azokat az Adatkezelő megsemmisíti.

 

 • Adatminőség (adattakarékosság és pontosság) elvére tekintettel az Adatkezelő az általa végzett adatkezelés során, csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges mennyiségű személyes adatot kezel, illetve gyűjt. Az Adatkezelő továbbá észszerű intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek, valamint, hogy az adatkezelés szempontjából szükségtelen személyes adatok törlésre kerüljenek.

 

 • Korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően az Adatkezelő az érintettek azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli. Az adatkezelési cél megváltozását vagy megszűnését követően az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről. A személyes adatokat az Adatkezelő ennél hosszabb ideig csak abban az esetben tárolja, tárolhatja amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. A személyes adatokat tartalmazó adathordozók selejtezésekor különös gondossággal jár el.

 

 • Integritás és bizalmas jelleg elvére tekintettel az Adatkezelő biztosítja a személyes adatok zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét, szervezési és technikai intézkedéseket tesz különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelem kialakítása érdekében. Az adatok jogosulatlan felhasználás vagy közzététel elleni védelme érdekében az Adatkezelő adatbiztonsági ellenőrzéseket alkalmaz a saját tevékenységei során.

 

Az Adatkezelő által megtervezett és megvalósított információbiztonsági intézkedések biztosítják a személyes adatok bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását. Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő informatikai biztonsági szabályzata tartalmazza.

 

 • Elszámoltathatóság elvére tekintettel az Adatkezelő az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy az adatkezelés bármely pillanatában képes legyen a jelen pontba foglalt elveknek való megfelelést igazolni, így különösen, hogy mikor, milyen formában történt a személyes adat felvétele és milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.

 

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóval a GDPR 13. és 14. cikke szerint megfelelően tájékoztatja az érintetteket.

 

Az Adatkezelő adatkezelői minőségében köteles biztosítani, hogy az érintett az Adatkezelő által kezelt adataihoz – ha törvény kivételt nem tesz – hozzáférjen, gyakorolhassa a tájékoztatáskéréshez, hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a korlátozáshoz, a törléshez, az adathordozhatósághoz való, illetve a tiltakozási jogát.

 

 1. Adatkezelő Honlapjával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelések

 

 • Kapcsolat

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók a „Kapcsolat” ikonra kattintva, illetve a Honlapon található elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Adatkezelés célja

Kérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

Érintettek köre

Az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő személy.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Időpontkérés

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít időpont kérésére.

 

Adatkezelés célja

Időpontkérések kezelése, megválaszolása, időpont javaslatok küldése.

Kezelt adatok köre

Az időpontot kérő neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint azon egyéb adat, amelyet az időpont kérő feltüntetett.

Érintettek köre

A Honlapon időpontot kérő személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában időpontot ajánlani.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 • Visszahívás kérés

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók a „Visszahívást kérek” ikonra kattintva, visszahívást kérjenek az Adatkezelőtől.

 

Adatkezelés célja

Kérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma.

Érintettek köre

Az Adatkezelőtől visszahívást kérő személy.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Időpont kérés kedvezményes konzultációra és diagnosztikára

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók a „Páciens ajánlás” ikonra kattintva, kedvezményes időpontot kérjenek az Adatkezelőtől.

 

Adatkezelés célja

Időpontkérések kezelése, megválaszolása, időpont javaslatok küldése.

Kezelt adatok köre

Az időpontot kérő neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint azon egyéb adat, amelyet az időpont kérő feltüntetett.

Érintettek köre

A Honlapon kedvezményes időpontot kérő személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tud számára az Adatkezelő kedvezményes időpontot szolgáltatni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 • Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

 

Az érintett korábbi és jelenlegi egészségügyi adatait, egészségügyi dokumentációt feltárhatja az Adatkezelő számára Adatkezelő tájékoztatása és a későbbi szolgáltatás pontosításának céljával, valamint Adatkezelő az érintettek vizsgálata során egészségügyi adatokat, egészségügyi dokumentációt vesz fel, tárol, rögzít, kezel.

 

Az egészségügyi adatok, dokumentációk felvétele a szolgáltatás nyújtásának része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele, tárolása szükséges.

 

Adatkezelés célja

Az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása.

Kezelt adatok köre

Érintett neve, lakcíme, születési ideje, helye, anyja neve, TAJ száma, egyes szükséges egészségügyi adatai.

Érintettek köre

Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő érintettek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, szerződés teljesítéséhez szükséges. A GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja.

Adattárolás határideje

Az egészségügyi adat legalább 30 év, a zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szolgáltatását nyújtani az érintett felé.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 

Az érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelések.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a kapcsolattartás elősegítése.

Kezelt adatok köre

Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

Érintettek köre

Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő érintettek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig vagy a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szolgáltatását nyújtani az érintett felé.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Érintett beleegyezésével az érintettről – például a szolgáltatás igénybevétele során – készített képek, videófelvételek, hangfelvételek nyilvánosságra hozatala a Honlapon és az Adatkezelő közösségi oldalain.

 

Az Adatkezelő egyedi esetekben az érintett hozzájárulását követően érintettel készíthet interjút, vagy a kezelés során a kezelés hatékonyságát bemutatóan képeket készíthet a fogsoráról.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.

Kezelt adatok köre

Érintett arcképe, hangja.

Érintettek köre

Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő érintettek, akik hozzájárultak ilyen tartalom készítéséhez, és azok nyilvánosságra hozatalához.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelő nem készít róla ilyen tartalmat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 • Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Az érintett a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz. Az elektronikus panaszokat az vásárló az info@neurotrain.hu e-mail címre tudja megküldeni, valamint szóban és a székhelyére megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv.-ben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

 

Adatkezelés célja:

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok.

Érintettek köre:

Panaszt tevő személy és Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje:

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja:

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő illetékes munkatársai, esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

 

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási, illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen leiratkozzon, a hírlevélben található „Leiratkozás” linken keresztül.

 

Az Adatkezelő a Meta számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a Meta az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a Meta által.

A hirdetések Facebookon történő engedélyezésével kapcsolatos beállításait itt tudja módosítani:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Adatkezelés célja

A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés.

Kezelt adatok köre

A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe.

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető:

https://www.facebook.com/HermannOrthoFogszabalyozas/

 

Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

 

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Meta Platforms Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Meta Platforms Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Meta Platforms Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

 

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Meta Platforms Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

 

Adatkezelés célja

Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre

Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói, a Meta Platforms Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 • Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a https://www.instagram.com/ weboldalon Instagram oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.instagram.com/hermannorthofogszabalyozas/

 

Az Adatkezelő Instagram oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Instagram oldalán adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

 

Adatkezelés célja

Instagram oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Instagram oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Instagram oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Instagram oldalra, a Instagram oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Instagram oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre

Instagram oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói, a Meta Platforms Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • YouTube oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a https://www. youtube.com/ weboldalon YouTube oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.youtube.com/@hermannortho

 

Az Adatkezelő YouTube oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a YouTube oldalán adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

 

Adatkezelés célja

YouTube oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre

Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Instagram oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Instagram oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Instagram oldalra, a Instagram oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Instagram oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre

YouTube oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja

Elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói, a YouTube LLC munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása

Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintetti kérelem elbírálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 • Cookie-k

 

Az Adatkezelő a Honlapon cookie-kat használ, amelyről a részletes tájékoztatás az alábbi linken keresztül érhető el: https://neurotrain.hu/cookie-tajekoztato/

 

 1. Adatfeldolgozók

 

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozói kategória

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozó

Név

Székhely

Cg. szám / nyilvántartási szám

Tárhelyszolgáltató

Tárhely szolgáltatás

Tárhely.Eu Kft.

1144 Bp. Ormánság u. 4., 10.em/241.

01-09-909968

Hírlevél

Hírlevél küldés

Sendinblue.com

SendinBlue 7 rue de Madrid 75008 Paris France PARIS RCS 498 019 298 SAS au capital social de 383 772 euros SIRET 498 019 298 00088

FR80498019298

 

Facebook hirdetések

Facebook hirdetések

Meta Platforms Ireland

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

 

Youtube oldallal kapcsolatos adatkezelés

Youtube oldallal kapcsolatos adatkezelés

YouTube, LLC

901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA

Statisztikai adatok gyűjtése (Google Analytics), marketing (Google Ads)

Statisztika készítése a Honlap látogatóiról, marketing tevékenység

Google Ireland

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Statisztikai adatok gyűjtése, marketing

Statisztika készítése a Honlap látogatóiról, marketing tevékenység

Hotjar

3141 Málta, Dragonara út,

Paceville St Julian’s Dragonara Business Centre, 5. emelet

 

Marketing (Meta Pixel)

Marketing tevékenység

Meta Platforms Ireland

 

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

 

 

A Google Analytics a Google Ireland szolgáltatása, és a szolgáltatás használata során az adatfeldolgozó szerződő partnere a Google Ireland (postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), így ez utóbbi szervezet az adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasításainak megfelelően jogosult a kapott adatok feldolgozására, kivéve, ha bármely uniós vagy tagállami jogszabály másként rendelkezik. Az adatfeldolgozó köteles továbbá a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 

A Hotjart azért használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk ezt a szolgáltatásunkat és a felhasználói élményt. A Hotjar egy olyan szolgáltatás, amely segít jobban megértenünk a felhasználóink szokásait (pl. mennyi időt töltenek az egyes oldalakon, mely linkekre kattintanak, mit szeretnek és mit nem, stb.), és ez lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunkat a felhasználók visszajelzései alapján építsük ki és tartsuk fenn. A Hotjar cookie-kat és más technológiákat használ, hogy adatokat gyűjtsön felhasználóink viselkedéséről és eszközeikről. Ezek közé tartozik az eszköz IP-címe (amelyet a munkamenet során feldolgoznak és azonosítatlan formában tárolnak), az eszköz képernyőmérete, az eszköz típusa (egyedi eszközazonosítók), a böngésző adatai, a földrajzi hely (kizárólag az ország azonosításával) és a weboldalunk megjelenítéséhez használt nyelv. A Hotjar ezeket az információkat egy álnevesített felhasználói profilban tárolja. A Hotjarnak tilos a nevünkben gyűjtött adatokat értékesíteni.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Honlapon megadott fogyasztási szokásokat mérő adatokat nem köti össze a felhasználók adataival, a megadott adatok nem alkalmasak arra, hogy az érintettet bármilyen formában azonosítani tudja az Adatkezelő, nem tartoznak a személyes adatok körébe.

 

 1. Érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az info@neurotrain.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

 

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

 

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

 

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

 

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

 

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.

 

Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 5. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

 

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. Jogorvoslat

 

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: info@neurotrain.hu.

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.